Herceghalom Polgármesteri Hivatal

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Herceghalom Polgármesteri Hivatal

könyvtárvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. május 16-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magasabb vezetői megbízás keretében végzi a jogszabályban meghatározottak szerint, és az intézmény Alapító Okiratában foglalt feladatok koordinálását, irányítását, ellenőrzését az intézmény törvényes működése érdekében. Felügyeli az intézmény költségvetésében foglaltak végrehajtását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros,

        könyvtárosi munkakörben szerzett legalább 5 éves gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű SZIRÉN és SZIKLA programok ismerete,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes, részletes szakmai önéletrajz

        vezetői program

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata

        hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához a pályázó hozzájárul-e

        nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és

        szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Judit nyújt, a 06-23/530-560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Herceghalom Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 181-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Herceghalom Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 181-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető.

vagy

        Elektronikus úton dr. Kovács Judit részére a jegyzo@herceghalom.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, valamint a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 7.§ -a alapján a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott 3 fős bizottság hallgatja meg, melynek véleményét figyelembe véve a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.herceghalom.hu - 2018. március 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.herceghalom.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.