Bölcsődei felvételi tájékoztató

Tisztelt Lakosok!

Herceghalom Község Önkormányzata a településen élő bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását 2019. január 1-től a Mackó Családi Bölcsődével kötendő feladatellátási szerződés útján teljesíti. A vonatkozó 1997. évi XXXI. törvény értelmében az önkormányzatnak azon gyermekek részére kell biztosítani a napközbeni ellátást, ahol az azonos címen élő közeli hozzátartozók mindegyike munkaviszonyban, foglalkoztatási jogviszonyban áll; nappali tagozaton tanul és ezt igazolja.A felvételi kérelem elbírálása során előnyt élvez különösen az a gyermek – a törvényi rendelkezéseken túl:

 •  akire tekintettel ellátásra (GYED, GYES) már nem jogosult a szülő / törvényes képviselő;
 • akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy) családi állapotú szülő nevel;
 • akinek törvényes képviselője, gondozója orvosilag igazolt betegsége miatt, az ellátást biztosítani nem, vagy csak részben tudja;
 • akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja;
 • akinek megfelelő testi szellemi fejlődése érdekében a bölcsődei ellátásra szükség van;
 • akit - gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel;
 • akinek törvényes képviselője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek ellátásáról megfelelő szinten nem képes gondoskodni;
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és szülei / törvényes képviselői munkáltatói igazolással rendelkeznek;
 • aki – szüleivel / törvényes képviselőjével együtt – legalább 12 hónapja bejelentett lakóhellyel rendelkezik a településen és életvitelszerűen itt él;
 • önkormányzati vagy önkormányzati intézményi dolgozók gyermeke, akinek bölcsődei elhelyezése a szülő önkormányzati munkába állásához szükséges.

A bölcsőde önkormányzat által finanszírozott létszámkerete 10 fő, amennyiben a rendeleti előírásoknak ezen létszámkeretet meghaladó számú jelentkező felel meg, akkor legfeljebb 15 fő szabad férőhely esetén.

Amennyiben év közben újabb családi bölcsőde kezdené meg működését a településen, a rendelet lehetőséget biztosít a férőhelyek számának bővítése érdekében újabb feladatellátási szerződés megkötésére.

A havi gondozási díj az igénylő család egy főre jutó nettó jövedelmének 50%-a, maximum 40.000,-Ft/hó a 2019. évben. 

Ingyenesen kell a gondozását biztosítani:

 1.  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek;
 2. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeknek;
 3. három- vagy többgyermekes család gyermekének;
 4. az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermeknek;
 5. a védelembe vett gyermeknek.

 

Az étkezési térítési díj összege, mely magában foglalja az étel kiszállítását, az étkeztetést, mosogatást: 1.000,-Ft/fő/nap a 2019. évben.

Ingyenesen kell biztosítani az étkezést (napi 4x) annak a gyermeknek, aki:

 1.  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek;
 3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek;
 4.  olyan családban él, melyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át;
 5. nevelésbe vettek.

 

A jelentkezési lapot Herceghalom Község Önkormányzatának honlapján, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érhetik el.

A kitöltött jelentkezési lapot, a meghatározott mellékletekkel együtt 2018. november 30-ig kell a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadni ügyfélfogadási időben. A felvételi kérelmekről a Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2018. december 4-én tartandó zárt ülésén dönt. A döntésről a bizottsági elnök írásban tájékoztatja az érintetteket.

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:

2018. október 01., hétfő 14:58


Vissza