Bölcsődei jelentkezés a 2019/2020. nevelési évre

Tisztelt Lakosok!

Herceghalom Község Önkormányzata a településen élő bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását 2019. január 1-től a Mackó Családi Bölcsődével kötött, illetőleg a várhatóan 2019. őszén beinduló, a volt Ifjúsági Házban működő bölcsődével kötendő feladatellátási szerződés útján teljesíti. A vonatkozó 1997. évi XXXI. törvény értelmében az önkormányzatnak azon gyermekek részére kell biztosítani a napközbeni ellátást, ahol az azonos címen élő közeli hozzátartozók mindegyike munkaviszonyban, foglalkoztatási jogviszonyban áll; nappali tagozaton tanul és ezt igazolja.A felvételi kérelem elbírálása során előnyt élvez különösen az a gyermek – a törvényi rendelkezéseken túl:

-          akire tekintettel ellátásra (GYED, GYES) már nem jogosult a szülő / törvényes képviselő;

-          akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy) családi állapotú szülő nevel;

-          akinek törvényes képviselője, gondozója orvosilag igazolt betegsége miatt, az ellátást biztosítani nem, vagy csak részben tudja;

-          akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja;

-          akinek megfelelő testi szellemi fejlődése érdekében a bölcsődei ellátásra szükség van;

-          akit - gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel;

-          akinek törvényes képviselője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek ellátásáról megfelelő szinten nem képes gondoskodni;

-          rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és szülei / törvényes képviselői munkáltatói igazolással rendelkeznek;

-          aki – szüleivel / törvényes képviselőjével együtt – legalább 12 hónapja bejelentett lakóhellyel rendelkezik a településen és életvitelszerűen itt él;

-          önkormányzati vagy önkormányzati intézményi dolgozók gyermeke, akinek bölcsődei elhelyezése a szülő önkormányzati munkába állásához szükséges.

A bölcsődék önkormányzat által finanszírozott létszámkerete 10 - 10 fő.

 

A havi gondozási díj az igénylő család egy főre jutó nettó jövedelmének 50%-a, maximum 40.000,-Ft/hó a 2019. évben. 

Ingyenesen kell a gondozását biztosítani:

-          rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek;

-          tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeknek;

-          három- vagy többgyermekes család gyermekének;

-          az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermeknek;

-          a védelembe vett gyermeknek.

 

Az étkezési térítési díj összege, mely magában foglalja az étel kiszállítását, az étkeztetést, mosogatást: 1.000,-Ft/fő/nap a 2019. évben.

Ingyenesen kell biztosítani az étkezést (napi 4x) annak a gyermeknek, aki:

-          rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

-          tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek;

-          olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek;

-          olyan családban él, melyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át;

-          nevelésbe vettek.

 

A jelentkezési lapot Herceghalom Község Önkormányzatának honlapján, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán érhetik el.

A kitöltött jelentkezési lapot, a meghatározott mellékletekkel együtt 2019. június 30-ig kell a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadni ügyfélfogadási időben. A felvételi kérelmekről a Humán és Környezetvédelmi Bizottság 2019. július 16-án tartandó zárt ülésén dönt. A döntésről a bizottsági elnök írásban tájékoztatja az érintetteket.

 

 Mellékletek:

- Gyermek születési anyakönyvi kivonat másolata;

- A gyermek és a szülők lakcímkártyájának másolata;

- Mindkét szülő részéről munkáltatói igazolás;

- Annak a bölcsődének a megjelölése, ahová a felvételt elsősorban kéri.

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:

2019. június 11., kedd 15:01


Vissza